Čepiel 1, 010 01 Žilina Slovenská republika Navigovať

PREVÁDZKOVÁ DOBA SLUŽIEB SLUŽIEB OD 13.9.2021


PREVÁDZKOVÁ DOBA SLUŽIEB OD 13.9.2021
Vážení hostia,
teší nás, že Vás môžeme opäť privítať.

Upozorňujeme vás, že v interiéri hotela je povinné nosenie rúška alebo respirátora FFP2.
24 hod

PREVÁDZKOVÉ HODINY
REŽIM FUNGOVANIA PREVÁDZOK
MONITORING (ZELENÁ FARBA) OSTRAŽITOSŤ (ORANŽOVÁ FARBA) I. STUPEŇ OHROZENIA (ČERVENÁ FARBA) II. STUPEŇ OHROZENIA (BORDOVÁ FARBA) III. STUPEŇ OHROZENIA (ČIERNA FARBA)
Hotel + služby
Ubytovanie denne 24 hod. Základ OTP OTP OTP kompletne zaočkovaný
- bez obmedzenia bez obmedzenia ubytovanie zo spoločnej domácnosti - max 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe ubytovanie zo spoločnej domácnosti - max 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe, ubytovanie dlhodobého charakteru kompletne zaočkovaní

zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru
-
Lobby bar denne 09:00 -21:30 Základ OTP OTP kompletne zaočkovaný x
- bez obmedzenia v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi
Reštaurácia Len raňajky denne 07:00 - 09:00 Základ OTP OTP kompletne zaočkovaný x
- odporúčaná rezervácia stola bez obmedzenia v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi
Terasa nádvorie denne zatvorená Základ Základ OTP OTP x
- bez obmedzenia terasy do 10 osôb, 2m rozostupy, otvorené minimálne 50 % stien exteriér - bez obmedzení Terasy 2m rozostupy, otvorené minimálne 50 % stien
VYSVETLIVKY
Základ bez limitu všetci - neočkovaní (aj bez testu) testovaní, prekonaní , očkovaní
OTP očkovaní očkovaní - 14 dní po 2. dávke pri dvojvakcínovových schémech
21 dní po prvej dávke jednovakcínovej schémy (Johnson)
14 dní po prvej dávke, ak bol človek zaočkovaný do 180 dní po prekonaní COVID
testovaní AG test - max 48 hod. starý
LAMP, PCR test - max 72 hod. starý
prekonaní do 180 dní po prekonaní COVID
očkovaní očkovaní očkovaní - 14 dní po 2. dávke pri dvojvakcínovových schémach
21 dní po prvej dávke jednovakcínovej schémy (Johnson)
14 dní po prvej dávke, ak bol človek zaočkovaný do 180 dní po prekonaní COVID

OPERATION HOURS OF SERVICES FROM 13TH SEPTEMBER 2021

OPERATING HOURS
MODE OF OPERATION
MONITORING VIGILANCE 1ST DEGREE OF THREAT 2ND DEGREE OF THREAT 3RD DEGREE OF THREAT
Hotel + services
Accommodation daily 24 hours basis VTR VTR VTR x
- unrestricted unrestricted accommodation from a shared household - max 2 adults in the room or members of one household in separate room accommodation from a shared household - max 2 adults in the room or members of one household in separate room, long-term accommodation
Gastro
Lobby bar daily 9:00-21:30 basis VTR VTR fully vaccinated x
- unrestricted In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables
Restaurant daily - Breakfast only 07:00 - 09:00 basis VTR VTR fully vaccinated x
- recommended table reservation unrestricted In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables
Terrace courtyard daily closed basis basis VTR VTR x
- unrestricted terraces for max. 10 people, 2m spacing, open at least 50 % walls exterior without restriction terraces with 2m spacing, open at least 50 % walls
EXPLANATIONS
basis unrestricted all (without tests) , tested, recovered, vaccinated
VTR VACCINATED vaccinated - 14 days after 2nd dose in double-vaccine schemes
21 days after 1st dose in single-vacine scheme (Johnson)
14 days after 1st dose, if a person has been vaccinated within 180 days from recovery from COVID-19)
TESTED AG test - max 48 hours old
LAMP, PCR test - max 72 hours old
RECOVERED up to 180 days after recovering from COVID
fully vaccinated VACCINATED vaccinated - 14 days after 2nd dose in double-vacine schemes
21 days after 1st dose in single-vacine scheme (Johnson)
14 days after 1st dose, if a person has been vaccinated within 180 days from recovery from COVID-19